๒๕๖๓  สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ

  • Facebook
  • Instagram

แผนผังองค์กรสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ

มรกต ยศธำรง
นายกสมาคมฯ
จิรศักดิ์ สอนสุวิทย์
เลขาธิการสมาคมฯ
โกสินทน์ โปธิ
รองเลขาธิการสมาคมฯ
ณัฐวุฒิ ทุมมาลา
อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ภูมิสันต์ จีวิพันธ์พงษ์
เหรัญญิกสมาคมฯ
นิวัตน์ ปากดี
กรรมการฝ่ายส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์
อรสิริพิมพ์ บุญศรชัย
นายทะเบียนและอุปนายกฝ่ายส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์
วีระชัย เจือสันติกุลชัย
อุปนายกฝ่ายการพัฒนายุทธศาสตร์ธุรกิจ
พิมาน โตวณะบุตร
อุปนายกฝ่ายส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ
ประกิตติ์ โกสุรัตน์
ประกิตติ์ โกสุรัตน์
อุปนายกฝ่ายส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์
กรุณา ฉัตรวงค์วาน
กรรมการฝ่ายส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์
ณทิตยากรณ์ ตระกูลจำนงนิตย์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์
นภพร แก้วหนิ้ว
กรรมการฝ่ายส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ
กิตติกร กาญจนคูหา
กรรมการฝ่ายส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ
ภูวนาถ ดำรงพร
อุปนายกฝ่ายส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์