ค้นหา
  • NOHMEX

โครงการ STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition (L.O.V.E.)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดจัดโครงการ จับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการ STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition (L.O.V.E.) รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ: โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการ STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition (L.O.V.E.)


1. กําหนดการ : วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรม 4 วัน แบ่งตามกลุ่มสินค้า 4 กลุ่มตามผู้ซื้อ ได้แก่

1.1. กลุ่ม Host & Home (ได้แก่ผู้ซื้อในกลุ่ม Project/Real Estate และ Hospitality) เจาะกลุ่มสินค้า Furniture, Furniture Parts/Accessories, Lighting, Home Textile, Mattress & Pillow, Home Décor และ Housewares 1.2. กลุ่ม The Niche เจาะกลุ่มสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยง (Pets), สินค้าสําหรับผู้สูงอายุ (60+) และ สินค้าสําหรับแม่และเด็ก (Mom&Kids) 1.3. กลุ่ม Gifts for All เจาะกลุ่มสินค้า Gifts & Premium, Office/Stationery, Toys and Games, Art (Painting / Picture / Photo / Printing, Sculpture) 1.4. กลุ่ม Fashion in LOVE เจาะกลุ่มสินค้า Fabrics / Textile, Garment /Apparel, Tanneries and other Components Leather, Footwear, Clothing Accessories, Bags &Luggage, Leisure & Sport และสินค้า New Normal Products อาทิผลิตภัณฑ์หน้ากาก, Face Shield, Partition แบบพกพา ฯลฯ


2. สถานที่: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก หรือเจรจาการค้าออนไลน์ ณ บริษัทของผู้ประกอบการ


3. รูปแบบกิจกรรม: เป็นลักษณะ One-on-One Online Business Matching พร้อมนิทรรศการแสดงสินค้าตัวอย่างเพื่อนําเสนอแก่ผู้ซื้อแบบ Live Streaming ควบคู่กับการนําเสนอสินค้าผ่านออนไลน์แพล็ตฟอร์ม Stayinstylebangkok.com

ผู้ประกอบการไทยสามารถเดินทางมาเจรจาการค้า ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยกรมฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบ VDO Conference พร้อมล่ามแปลภาษา และเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกต่างๆ ณ วันจัดงาน หรือสามารถเจรจาการค้าออนไลน์ ณ บริษัทของตนตามความสะดวก


4. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น สินค้ากลุ่มตลาดเฉพาะ (60+, Mom&Kids, Pets) สินค้า New Normal ฯลฯ


5. ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ผู้ซื้อธุรกิจค้าปลีก(Retailers) ตัวแทนจัดซื้อ (Buying Agents) ธุรกิจ e-commerce ผู้ซื้อกลุ่ม Project/Real Estate, Hospitality, Horeca, Concept Store, Multi-brand Store, Fashion Houses, สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ ห้างสรรพสินค้าที่มีศักยภาพ ฯลฯ


6. การดําเนินการของกรมฯ

6.1 กรมฯได้จัดทํา E – Directory บนเว็บไซต์ https://www.lifestylethaiexporter.com ซึ่งรวบรวมรายชื่อผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นสําหรับจัดส่งให้สคต. ใช้เชิญชวนผู้ซื้อ/ผู้นําเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกไทย หากผู้ซื้อ/ผู้นําแจ้งความสนใจ ผู้ประกอบการจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดหมายเจรจาการค้าต่อไป 6.2 กรมฯ มอบหมายให้บริษัท เอ็กซคอน จํากัด เป็นผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ โดยมีผู้ประสานงานหลัก คือ นางสาวสุมาลี วิบูลย์เวชวาณิชย์ โทรศัพท์ 081-647-8220 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sumalee@xcon.co.th ทั้งนี้ บริษัทจะประสานผู้ประกอบการและผู้ซื้อเพื่อจัดนัดหมายเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป


7. ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มรายชื่อบริษัทใน E-directory โดยแจ้งชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายัง lifestyleunit@ditp.go.th เพื่อกรมฯ ประสานข้อมูลบริษัทและบรรจุลงใน E – Directory ต่อไป</