ค้นหา
  • NOHMEX

ขอเชิญร่วมออกบูธและเข้าชมงาน “New Normal New Network”


ขอเชิญร่วมออกบูธและเข้าชมงาน “New Normal New Network” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้มีโอกาสในการพูดคุย เจรจาธุรกิจ และเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้สนใจ โดยจะเน้นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มสินค้าหัตถกรรมของตกแต่ง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอด พัฒนา ยกระดับ และแก้ไขปัญหาธุรกิจ หลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (>)กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย (.)การเสวนาระหว่างภาครัฐและเอกชน หัวข้อ ‘ฝ่าวิกฤตโควิด กระตุ้นเศรษฐกิจไทย’ (.)การบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์ ‘พลิกวิกฤตโควิด พิชิตยอดขาย’ โดย Key Note Speaker (.)การถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูป และหัตถอุตสาหกรรม (.)ต้นแบบ ‘การรับมือธุรกิจ เมื่อโควิดพุ่งชน’ ที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 (.)การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูป/หัตถอุตสาหกรรม กับคู่ค้าระดับ Top ของประเทศกว่า 20 ราย (.)การออกบูทแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูป/ หัตถอุตสาหกรรม กว่า 40 บูท เพื่อเชื่อมโยง Supply Chain ธุรกิจระหว่างกันในพื้นที่

นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ (*)โครงการโอบอุ้มธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ พิชิตโควิด-๑๙ (Business Health Hub Boost Up by Brotherhood) โดยจะมีเวทีเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ หาคู่ค้ารายใหม่ (*)กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นด้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค.New.Normalซึ่งเป็นการ.ส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างหรือผู้ว่างงาน โดยการนำความรู้ไปพัฒนาประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว (*)การเปิดตัวศูนย์พัฒนาและทดสอบอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Center : NBACC) (*)การเปิดตัว ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดสืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเขิน และเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขินของผู้ประกอบการและผู้สนใจในงานหัตถกรรมกรรมเครื่องเขิน