ค้นหา
  • NOHMEX

STYLE Bangkok 2020ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020


ตามที่กรมฯ กำหนดจัดงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2563

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และสมาคมผู้ผลิตละผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เป็นตัวแทนรับสมัครผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2563

ในการนี้ สมาคมผู้ผลิตละผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ขอนำส่งใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2563 (เอกสารตามไฟล์แนบ) ทั้งนี้ผู้สมัครโปรดศึกษาเงื่อนไข ข้อตกลง และข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วมงานให้ละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2563 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
กำหนดการ


ระยะเวลา : วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันเจรจาธุรกิจ : 21 – 23 ตุลาคม 2563 (10.00-18.00 น.)


วันประชาชนทั่วไป : 24 – 25 ตุลาคม 2563 (10.00-21.00 น.)


วันก่อสร้าง / ตกแต่งคูหา : วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 – วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
สถานที่จัดงาน


ณ ฮอลล์ 98 – 105 ศูนย นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (พื้นที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร)
ในการนี้ สมาคมผู้ผลิตละผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ขอนำส่งใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2562 (เอกสารตามไฟล์แนบ) ทั้งนี้ผู้สมัครโปรดศึกษาเงื่อนไข ข้อตกลง และข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วมงานให้ละเอียด


ระยะเวลาการรับสมัคร

ปิดรับสมัครรอบแรก วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ปิดรับสมัครรอบสุดท้าย วันที่ 30 มิถุนายน 2563


อัตราค่าเข้าร่วมงาน

1. อัตราค่าเข้าร่วมงานพิเศษ : (กรณีสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

ค่าพื้นที่เปล่าจำนวน 1 คูหา ขนาด (3x3 ม.) = 9 ตร.ม. ราคา 16,000 บาท คูหาที่ 6 เป็นต้นไป คูหาละ 12,800 บาท

2. อัตราค่าเข้าร่วมงานปกติ : (กรณีสมัครหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

ค่าพื้นที่เปล่าจำนวน 1 คูหา ขนาด (3x3 ม.) = 9 ตร.ม. ราคา 20,000 บาท คูหาที่ 6 เป็นต้นไป คูหาละ 16,000 บาท


หมายเหตุ :

- คูหามาตรฐานดำเนินการโดยบริษัทผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการของผู้จัดงาน โดยคูหามาตรฐาน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ประกอบด้วย ป้ายชื่อบริษัทพร้อมหมายเลขคูหา โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บของ สปอตไลท์ พรม เต้าปลั๊กไฟ

ขนาด 5 แอมป์ ราว หรือ ชั้นแสดงสินค้า และถังขยะ

- กรณีก่อสร้างคูหาเอง บริษัทต้องสร้างคูหาให้เป็นไปตามระเบียบของสถานที่จัดงานและไม่บดบังทัศนียภาพ

ของคูหาใกล้เคียง รวมทั้งจัดวางสินค้าอย่างมีความคิดสร้างสรรค และสวยงามในระดับสากลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของคูหา สินค้า และงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok (มีค่าประกันพื้นที่เปล่า)


คุณสมบัติผ้เข้าร่วมงาน

1 เป็นนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 51 ต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (BOI)

2 สินค้าและบริการมีความเหมาะสมกับงาน

3 มีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการค้า ไม่มีประวัติการฝ่ าฝืนหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ/ ข้อกําหนดการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของกรม

ทั้งงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ

4 ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสินค้าและตราสินค้าไม่ลอกเลียนแบบผู้ผลิตรายอื่น

5 เป็นสมาชิกของ :

5.1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างการรอการอนุมัติผลการสมัครจากกรม

5.2 สมาพันธ์ สมาคมการค้า หรือสมาคมการค้าสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงาน

6 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือธุรกิจบริการที่บริหาร/ดําเนินการโดยผู้ประกอบการคนไทย ซึ่งมีศักยภาพในการส่งออก

หรือเป็นสินค้าที่ผลิต/ ร่วมทุนการผลิต/ สั่งจ้างผลิตในต่างประเทศโดยบริษัทไทย (ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการสั่งจ้างผลิต การเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ และมีหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/แบรนด์ ในประเทศไทย)

7 กรณีเป็นผู้นําเข้า/ตัวแทนจําหน่ายสินค้าต่างประเทศ/เป็นบริษัทข้ามชาติ/ใช้เครื่องหมายการค้าของต่างประเทศต้องกรอก

ใบสมัครภาษาอังกฤษและชําระค่าร่วมงานตามที่ระบุไว้ในสมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร

1 ใบสมัครฉบับจริง

2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ)

3 แคตตาล็อกโบร์ชัวร์ หรือรูปถ่ายสินค้าเป็ นภาพสีที่มีค่า Resolution ของภาพอย่างน้อย 300 dpi และ File ต้อง Save

มาด้วยรูปแบบ TIFF, EPS หรือ JPEG เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์คูหาของท่านและจัดสรรโซนที่ถูกต้อง

4 ใบจดแจ้งทะเบียนจาก สํานักคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) สําหรับกลุ่มสินค้า Spa Products & Service, Herb Products,

Soap & Hair Products, Cosmetics, Perfumery, Toileteries

5 ใบรับรองมาตราฐานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น Good Manufacturing Practice (GMP)(ถ้ามี)


การเข้าร่วมงาน/ ขั้นตอนการรับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 9 ในใบสมัคร ) และชําระเงินค่าเข้าร่วมงานกับหน่วยงานตัวแทนที่

ทําหน้าที่รับสมัคร(รายชื่อตามข้อ 11 ในใบสมัคร)

หมายเหตุ

- กรณีสมัครทางโทรสารต้องนําส่งใบสมัครฉบับจริงมาด้วย

- อัตราค่าเข้าร่วมงานพิเศษต้องสมัครผ่านหน่วยงานตัวแทนฯ เท่านั้น หากสมัครผ่านกรมฯ จะไม่ได้รับอัตราพิเศษ

- ผู้จัดงานจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และยื่นเอกสารครบถ้วน

- ผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมงานและการจัดสรรคูหาของผู้เข้าร่วมงาน จากมติของผู้จัดงานถือเป็นข้อยุติสิ้นสุด

- กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานแล้วไม่สามารถเข้าร่วมงานได้จะโดยเหตุใดก็ดี ผู้สมัครต้องยินยอมให้เงินที่

ชําระมาแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์กิจกรรมของกรมตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป


ท่านสามารถกรอกใบสมัคร และยื่นเอกสารฉบับแสกน พร้อมเอกสารในการสมัครตามที่ระบุในใบสมัคร มายังอีเมลnohmex@nohmex.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมกับนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังสำนักงานสมาคม ที่อยู่


สมาคมผู้ผลิตละผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ

58 ม.5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ 081-5300953สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-5300953

ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น