ค้นหา
  • NOHMEX

เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok มีนาคม 2564

อัปเดตเมื่อ 8 ก.ย. 2020


เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok มีนาคม 2564 ข้อมูลงานแสดงสินค้า

1. กำหนดการ

ระยะเวลา : วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 – วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

วันเจรจาธุรกิจ : 10-12 มีนาคม 2564 (10.00-18.00 น.)

วันประชาชนทั่วไป : 13-14 มีนาคม 2564 (10.00-21.00 น.)

วันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา : วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 – วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564


2. สถานที่จัดงาน

ณ Hall 98 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (พื้นที่ประมาณ 41,209 ตาราง เมตร)


3. ผู้จัดงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 8364, 8361, 8363, 8334 โทรสาร 0 2547 4281

อีเมล์ stylebkkapplication@gmail.com


4. สินค้าที่จัดแสดง


5. ผู้เข้าชมงาน

วันเจรจาธุรกิจ : ผู้นำเข้ารายใหญ่ ผู้ซื้อ / Distributor / Supplier ของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)ผู้ค้าปลีก – รายย่อย (Retailer) Concept Store ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ(Trading Company) ตัวแทนจัดซื้อของต่างประเทศ (Buying Agent) นักออกแบบ มัณฑนากร สถาบันการออกแบบต่างๆ ผู้ซื้อจาก Showroom / Selected Shop Fashion House ห้างสรรพสินค้าต่างๆทั้งต่างประเทศและในประเทศ (Department Store) รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากประเทศต่างๆ และในประเทศ ผู้ค้า / จำหน่ายออนไลน์ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไปเป็นต้น

วันประชาชนทั่วไป : ผู้ค้าปลีกท้องถิ่น ผู้เข้าชมงานทั่วไป และผู้เข้าชมงานวันเจรจาธุรกิจ

กิจกรรมพิเศษ : บริการจับคู่ทางธุรกิจแบบครบวงจร นิทรรศการพิเศษ การสัมมนาและการประชุม เป็นต้น


6. ข้อมูลผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงาน (คาดการณ์)

ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 1,000 บริษัท 2,000 คูหา

ประเทศผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า ไทยและต่างประเทศ

พื้นที่จัดแสดงสินค้า 41,209 ตารางเมตร

จำนวนผู้เข้าชมงาน 50,000 ราย

ประเทศผู้เข้าชมงาน ผู้ซื้อจากทั่วโลก (ทั้งต่างประเทศและในประเทศ)


7. อัตราค่าเข้าร่วมงาน

7.1 อัตราค่าเข้าร่วมงานพิเศษ: (กรณีสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

ค่าพื้นที่เปล่า จำนวน 1 คูหา ขนาด (3x3 ม.) = 9 ตร.ม. ราคา 13,600 บาท

7.2 อัตราค่าเข้าร่วมงานปกติ: (กรณีสมัครหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

ค่าพื้นที่เปล่าจำนวน 1 คูหา ขนาด (3x3 ม.) = 9 ตร.ม. ราคา 17,000 บาท

หมายเหตุ :

- คูหามาตรฐานดำเนินการโดยบริษัทผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการของผู้จัดงาน (Official Contractor) (คูหามาตรฐานประกอบด้วยป้ายชื่อบริษัทพร้อมหมายเลขคูหา โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บของ สปอตไลท์ พรม เต้าปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป์ราวหรือชั้นแสดงสินค้า ค่ากระแสไฟฟ้า และถังขยะ)

- กรณีก่อสร้างคูหาเอง บริษัทต้องสร้างคูหาให้เป็นไปตามระเบียบของสถานที่จัดงานและไม่บดบังทัศนียภาพของคูหาใกล้เคียง รวมทั้งจัดวางสินค้าอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และสวยงามในระดับสากลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคูหา สินค้า และงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และต้องชำระค่ากระแสไฟฟ้าเอง


8. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงาน

8.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

8.2 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 51 ต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

8.3 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

8.4 สินค้าและบริการที่มีความเหมาะสมกับงาน

8.5 มีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการค้า ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ข่อปฏิบัติ

8.6 ข้อกำหนดการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของกรมฯ ทั้งงานแสดงสินค้าในและต่างประเทศ

8.7 ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสินค้าและตราสินค้าไม่ลอกเลียนแบบผู้ผลิตรายอื่น

8.8 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือธุรกิจบริการที่บริหาร/ดำเนินการโดยผู้ประกอบคนไทย ซึ่งมีศักยภาพในการส่งออกหรือเป็นสินค้าที่ผลิต / ร่วมทุนการผลิต / สั่งจ้างผลิตในต่างประเทศโดยบริษัทไทย (ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานการสั่งจ้างผลิต

8.9 การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และมีหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / แบรนด์ในประเทศไทย)

หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้นำเข้า / ตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ / เป็นบริษัทข้ามชาติ / ใช้เครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ต้องกรอกใบสมัครภาษาอังกฤษและชำระค่าร่วมงานในอัตรา International Exhibitor ตามที่ระบุไว้ในสมัคร


9. เอกสารประกอบการสมัคร

9.1 ใบสมัครฉบับจริง

9.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ)

9.3 แคตตาล็อก โบรชัวร์ หรือรูปถ่ายสินค้าเป็นภาพสีที่มีค่า Resolution ของภาพอย่างน้อย 300 dpi และFile ต้อง Save มาด้วยรูปแบบ TIFF, EPS หรือ JPEG เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์คูหาของท่านและจัดสรรโซนที่ถูกต้อง

9.4 ใบจดแจ้งทะเบียนจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) สำหรับกลุ่มสินค้า Spa Products & Services, Herb Products, Soap & Hair Products, Perfumery, Toileteries

9.5 ใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น Good Manufacturing Practice (GMP) (ถ้ามี)

10. ขั้นตอนการรับสมัคร

10.1 กรณียื่นใบสมัครผ่านหน่วยงานตัวแทนที่ทำหน้าที่รับสมัคร

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 9) และชำระเงินค่าเข้าร่วมงานกับหน่วยงานตัวแทนที่ทำหน้าที่รับสมัคร (รายชื่อตามข้อ 3)

10.2 กรณียื่นใบสมัครโดยตรงกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- ทำการลงทะเบียนเพื่อรับ USER NAME และ PASSWORD สำหรับกรอกใบสมัครเข้าร่วมงานที่ Link https://drive.ditp.go.th/Portals/o/Docs/Register_Activity-From3pdf

- สมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://drive.ditp.go.th/Portals/o/Docs/Register_Activity-From3pdf

- รอการตรวจสอบคุณสมบัติและการกรอกข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่กรมฯ

- เมื่อได้รับการอนุมัติเข้าร่วมงานกรุณาปริ้นใบ PAY-IN เพื่อนำไปชำระเงินค่าเข้าร่วมงานกับทางธนาคาร

หมายเหตุ :

- กรณียื่นใบสมัครผ่านหน่วยงานตัวแทนที่ทำหน้าที่รับสมัครและหากยังไม่ได้เป็นสมาชิกหน่วยงานตัวแทนที่ทำหน้าที่รับสมัครโปรดพิจารณาเลือกสมัครเป็นสมาชิกหน่วยงานดังกล่าวก่อน

- กรณียื่นใบสมัครผ่านหน่วยงานตัวแทนที่ทำหน้าที่รับสมัครทางโทรสาร หรือ E-mail ต้องนำส่งใบสมัครฉบับจริงด้วย

- ผู้จัดงานจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และยื่นเอกสารครบถ้วน

- ผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมงานและการจัดสรรคูหาของผู้เข้าร่วมงาน จากมติของผู้จัดงานถือเป็นยุติ

- กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมงานได้จะโดยเหตุใดก็ดี ผู้สมัครต้องยินยอมให้เงินที่ชำระเงินมาแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมงาน / กิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป


11. ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ

11.1 โอกาสในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ประกอบการ

11.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสินค้าของบริษัทใน Website เกี่ยวกับงานหรือสื่ออื่นๆ ของงาน

11.3 สิทธิ์ในการเผยแพร่รายชื่อ / ข้อมูล / สินค้าของบริษัทใน Fair Directory ของงาน

11.4 โอกาสในการพบปะกับลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่

11.5 โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด

11.6 ศึกษาความต้องการของตลาดจากการพบปะกับผู้ซื้อ / ผู้นำเข้า


12. การคัดเลือกและจัดสรรตำแหน่งคูหา

12.1 ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาให้แก่ผู้สมัครทุกราย และถือเป็นเด็ดขาด

12.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรคูหา โดยจะตัดสินจากประเภท / คุณภาพสินค้า วันที่ชำระเงินค่าเข้าร่วมงาน จำนวนคูหา วันที่สมัครเข้าร่วมงาน การออกแบบตกแต่งคูหา และประวัติการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่ผ่านมา


13. เงื่อนไขและกฎระเบียบในการเข้าร่วมแสดงสินค้า

13.1 กฎระเบียบทั่วไป

13.1.1 ใบสมัครเข้าร่วมงานจะเปลี่ยนเป็นสัญญาการเข้าร่วมงานเมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานโดยได้รับจากผู้จัดงาน และได้ชำระค่าเข้าร่วมงานครบเต็มจำนวนแล้ว

13.1.2 การไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะเป็นผลต่อผู้เข้าร่วมงานในการเข้าร่วมงานครั้งนี้หรือในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะต้องรับผิดชอบค่าเข้าร่วมงานในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

13.1.3 ผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ได้แจ้งไว้นี้ด้วยวิธีใดก็ตาม รวมทั้งกฎระเบียบเพิ่มเติมที่แจ้งโดยผู้จัดงาน เช่น คู่มือผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น

13.1.4 ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลของงานที่ระบุในคู่มือผู้เข้าร่วมงานทุกประการ

13.2 การสมัครเข้าร่วมงานและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมงาน

13.2.1 การสมัครเข้าร่วมงานและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานจะเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดงานได้รับการชำระเงินค่าเข้าร่วมงานและใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้จัดงานกำหนด

13.2.2 ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน และพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้อื่นได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

13.2.3 ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้มีนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมงาน มาจัดแสดงในพื้นที่เดียวกันกับของผู้เข้าร่วมงานเป็นอันขาด ผู้สมัครไม่สามารถโอน / จำหน่าย ขายต่อสิทธิ์ที่ได้รับการจัดสรรคูหาหรือบางส่วนให้กับผู้อื่น หากมีการดำเนินการดังกล่าวผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานครั้งต่อไป

13.3 กฎระเบียบการจำหน่ายสินค้า

13.3.1 ผู้เข้าร่วมงานสามารถจำหน่ายสินค้าได้ภายในคูหาของตนเองเท่านั้น

13.3.2 สินค้าที่จัดแสดงต้องเป็นสินค้าที่ปรากฎในเอกสารการสมัครเท่านั้น ผู้จัดงานมีสิทธิ์ที่จะนำสินค้าจัดแสดงที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้านี้ออกจากอาคารแสดงสินค้าได้ทันที สำหรับการดำเนินการและการสาธิตการขายจะต้องกระทำในขอบเขตมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

13.3.3 ห้ามจำหน่ายปลีกในวันเจรจาธุรกิจ

13.3.4 ห้ามจำหน่ายสินค้านอกเหนือหมวดสินค้าที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครในวันจำหน่ายปลีก

13.4 เงื่อนไขการชำระเงิน

13.4.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องชำระเงินเต็มจำนวนของค่าเข้าร่วมงานในวันที่กำหนด หากไม่ชำระภายในกำหนดผู้จัดงานมีสิทธิ์ที่จะถอนสิทธิ์การเข้าร่วมงาน

13.4.2 ไม่มีการคืนเงินที่ชำระมาแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

13.4.3 ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถครอบครองพื้นที่จัดแสดงได้จนกว่าจะชำระเงินค่าเข้าร่วมงานครบจำนวน

13.4.4 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร การนัดหยุดงาน ไฟไหม้หรือเหตุการณ์ที่เทียบเท่าซึ่งทำให้ต้องเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงานแสดงสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าเข้าร่วมงานที่ผู้เข้าร่วมงานได้จ่ายไปแล้ว

13.5 ข้อปฎิบัติในการเข้าร่วมงาน

13.5.1 ระหว่างการจัดงานแสดงสินค้าผู้เข้าร่วมงานต้องรับผิดชอบในความประพฤติของพนักงานหรือตัวแทนและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข / กฎระเบียบนี้ทุกประการและต้องไม่รบกวนความสงบเรียบร้อยต่างๆ หรือกระทำการใดๆ ที่ผู้จัดงานเห็นว่าไม่สอดคล้องกับระเบียบทั่วไปของการจัดงาน

13.5.2 บริษัทผู้เข้าร่วมงานต้องสามารถดำเนินธุรกิจภายในคูหาของตนตลอดเวลาที่งานแสดงสินค้าเปิดทำการ

13.5.3 ผู้เข้าร่วมงานต้องใส่ใจและปฏิบัติตามคำแนะนำและกฎระเบียบที่เขียนไว้ในคู่มือผู้เข้าร่วมงานหรือที่ได้แจ้งโดยวิธีใดๆ

13.5.4 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมงานแจกเอกสารเผยแพร่สิ่งพิมพ์นอกคูหาของตนเอง

13.5.5 ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงสินค้าภายในคูหาของงานเท่านั้น

13.6 การก่อสร้าง ตกแต่งคูหา การขนย้ายสิ่งของ

13.6.1 ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกที่จะใช้คูหามาตรฐานที่ก่อสร้างโดยผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับเลือกอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงานหรือออกแบบก่อสร้างตกแต่งคูหาเองได้ ทั้งนี้ ต้องมีการปูพื้นและสร้างผนังคูหาให้เรียบร้อย

13.6.2 ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้นำแบบคูหามาตรฐานของงานมาใช้ในการก่อสร้างคูหาของผู้เข้าร่วมงาน

13.6.3 ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถต่อเติมหรือก่อสร้างตกแต่งคูหาให้สูงกว่าความสูงมาตรฐาน หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จัดงาน และมีความสูงไม่เกินที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้เข้าร่วมงาน

13.6.4 ผู้เข้าร่วมงานไม่ได้รับอนุญาตให้ตอกตะปู เจาะ ทำลายผนังคูหา พื้น หรือสิ่งของใดๆ ที่เป็นของผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาที่ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงาน

13.6.5 ห้ามผู้เข้าร่วมงานวางสินค้า / สิ่งของนอกคูหาของตน ลุกลํ้าทางเดินสาธารณะ คูหาข้างเคียง หรือในที่ขัดขวางถังดับเพลิงประตูทางออกฉุกเฉิน หรือกล้องควบคุมการจ่ายไฟ

13.6.6 ห้ามผู้เข้าร่วมงานใช้เพดานของอาคาร

13.6.7 ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานเป็นพิเศษก่อน หากต้องการขนสินค้าสิ่งของ เข้า-ออก นอกเหนือจากช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าได ทั้งนี้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาต

13.6.8 หากผู้เข้าร่วมงานมีของหนักหรือชิ้นใหญ่ที่เคลื่อนย้ายลำบาก ขอให้แจ้งผู้จัดงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมทางสำหรับขนย้ายต่อไป

13.6.9 หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ของอาคารแสดง